The 53th, 2021 | Japanese Society for Theatre Research - beta -

The 53th, 2021

Award

Date:2021-08-31 / Modified:2021-09-04

 

Award

No Recipient

Encouragement Award:

UMETADA Misa Edo no Mokuami -Zen-nin wo egaku – [ — ]Shunpu-sha
SAKURAGI Yoko Chugoku koten geino ronko – Gen-dai no youki-hi no monogatari wo chu-shin to shite [ — ]Kyuko shoin

Next Post

The 55th, 2023

PAGE TOP PAGE TOP