Award list | Japanese Society for Theatre Research - beta -

Award list

The 54th, 2022

Award

No Recipient

Encouragement Award:

OKADA Fukiko Kishida Rio no geki sekai – [ — ] Ohsaka daigaku syuppankai
SUGAWA Wataru Sengo Nihon no Komyuniti shiatah – [ — ]Shunpu-sha

The 55th, 2023

Award

IWAI Masami Kindai Hakata Kogyoshi – [ — ] Bunka shigen sha

Encouragement Award:

OHSAKI Sayano Keimo-ki Itaria no engeki kaikaku – [ — ] Tokyo geijutsu daigaku syuppankai

The 53th, 2021

Award

No Recipient

Encouragement Award:

UMETADA Misa Edo no Mokuami -Zen-nin wo egaku – [ — ]Shunpu-sha
SAKURAGI Yoko Chugoku koten geino ronko – Gen-dai no youki-hi no monogatari wo chu-shin to shite [ — ]Kyuko shoin

The 43th,2011

SAITÔ Tomoko, 19 seiki Amerika no popurâ shiatâ: Kokuminteki aidentiti no keisei [The American Popular Theater in the 19th Century: The formation of National Identity], Ronso Sha
ODANAKA Akihiro, Gendai engeki no tisô: Furansu fujôrigeki seisei no kiban o saguru [The Layers of the Modern Theater: A Search for the basis of French absurd drama], Perikansha Publishing

The 42th,2010

ÔZASA Yoshio, Shin Nihon gendai engeki shi [New Chronicle of Contemporary Japanese Theatre], Chuokoron-Shinsha

The 41th,2009

IMANISHI Masaaki, Sheikusupia geki to zuzô gaku: Butai kôzu, bamen kôsei, gengo hyôshô no shiten kara [Shakespeare Dramas and Iconography: From the viewpoint of Stage Composition, Scene Structure and Language Expression], Sairyusha

The 40th,2008

AMANO Fumio, Zeami ga ita basho: Noh taiseiki no Noh to Noh yakusha o meguru kankyô [ Zeami’s Place: Golden Age of Noh and the Surroundings of Noh Actors], Perikansha Publishing
Encouragement Award:
KOBAYASHI Kaori, Jajauma tachi no bunka shi: Sheikusupia jôen to onna no hyôshô [The Cultural History of Shrews: The Presentation of Shakespeare Dramas and the Representation of Women], Nan’un-do

The 39th,2007

NAKAMURA Tetsurô, Kabuki no kindai: Sakka to sakuhin[The Modern Era of Kabuki: Writers and Their Works], Iwanami Shoten
KAMIYAMA Akira, Kindai engeki no raireki: Kabuki no Isshin Nishô [Origins of Modern Theatre: Two Separate Lives of Kabuki], Shinwasha

The 38th,2006

MIYAMOTO Keizô, Kamigata nôgaku shi no kenkyû [Studies on the History of Nôgaku in Kansai area], Izumi Shoin
SETO Hiroshi, Chûgoku wageki seiritsu shi kenkyû [Originand Development of Huaju(Chinese Spoken Drama)], Tôhô-shoten

The 37th,2005

ISHIZAWA Shûji, Inori no kakehashi: Hyôden Tanaka Chikao [The Bridge of Prayers: Biography of TANAKA Chikao], Hakusuisha Publishing

The 36th,2004

No Recipient

The 35th,2003

NISHIMURA Hiroko, Sanjo no senshi: Nihon kindaigeki no doramaturugî [The Weaving Yarn of a Sericultural Girl: Dramaturgy of Japanese Modern Theatre], Kanrin Shobo
SATÔ Eri, Kabuki·Niwaka kenkyû [Studies on Kabuki and Niwaka(improvised comedy)], Shintensha Publishing

The 34th,2002

KOBITSU Matsuo, Nippon shingeki rinen shi, Zoku meiji chûki hen: Meiji no engeki kairyô undô to sono rinen [Chronicle of the Principles of Japanese Shingeki (plays written in modern style), Vol.2, The Mid-Period of the Meiji Era: Theatre Reform Movement in Meiji Era and its Principle], Hakusuisha Publishing

The 33th,2001

TAKEI Kyôzô, Wakashu kabuki·Yarô kabuki no kenkyû [Studies on Wakashu Kabuki and Yarô Kabuki(two early stages of Kabuki)] , Books-yagi

The 32th,2000

INOUE Yoshie, Kindai engeki no tobira o akeru: Doramaturugî no shakaigaku[Opening the Door to Modern Theatre: Sociology in Dramaturgy], Shakai Hyoron Sha
OGITA Kiyoshi, Kamigata ban kabuki kankei ichimai zuri kô [Thoughts on Kabuki Related Publications Printed on a Single Sheet of Paper, Published in Kansai Area], Seibundô

The 31th,1999

TAKEUCHI Michitaka, Kinsei hôgaku kô [Thoughts on Pre-Modern Japanese Music], Nansôsha

The 30th,1998

No Recipient

The 29th,1997

No Recipient

The 28th,1996

NOMURA Takashi, Gikyoku to butai [Plays and Stages], Ribloport TORII Fumiko, Kinsei geinô no hakkutsu [Discovery of Pre-Modern Performing Arts], Bensei Publishing

The 27th,1995

MATSUZAKI Hitoshi, Kabuki·Jôruri·Kotoba [Kabuki, Jôruri, and their Terminology], Books-yagi

The 26th,1994

SHIRAKATA Masaru, CHIKAMATSU jôruri no kenkyû [Studies of CHIKAMATSU Jôruri], Kazamashobô
TAKASHIMA Kuniko, Nijusseiki amerika engeki: Amerika shinwa no kaibô [American Theatre of the 20th Century: Anatomy of American Myths], Kokushokankokai

The 25th,1993

SUDA Etsuo, Wakasa sarugaku no kenkyû [On the Sarugaku-Noh in Wakasa District], Miyaishoten
WADA Osamu, Achievements of introducing sources including Kaneko Ikkô nikki [Kaneko Ikkô’s Diary]

The 24th,1992

ÔOKA Kinji, Kansai shingeki shi [The History of Shingeki (plays written in modern style and their productions) in Kansai Area], Tohoshuppan
The Study Group of The History of Ningyô Stages, Ningyô jôruri butai shi [The History of Ningyô Jôruri (traditional puppet theatre) Stages], Books-yagi

The 23th,1991

No RecipientThe 22th,1990UCHIYAMA Mikiko, Jôruri shi no jûhasseiki [The Eighteenth Century of the Jôruri History], Bensei Publishing
YOSHIDA Setsuko, Edokabuki hôrei shûsei [The Collection of the Laws of Edo Kabuki], Ohfu

The 21th,1989

SUYAMA Akinobu and TSUCHIDA Mamoru, Kabuki ezukushi nenpyô [Chronology of Illustrated Kabuki Digest ], Ohfu

The 20th,1988

FUJINAMI Takayuki, Kindai kabuki ron no reimei: KOMIYA Toyotaka to OSANAI Kaoru [The Dawn of the Modern Kabuki Theories: KOMIYA Toyotaka and OSANAI Kaoru], Gakugei Shorin

The 19th,1987

YOKOMICHI Mario, Noh geki no kenkyû [Studies of Noh Drama], Iwanami Shoten

The 18th,1986

MORIYA Takeshi, Kinsei geinô kôgyô shi no kenkyû [Studies of the History of the Production of Pre-Modern Performing Arts], Koubundou

The 17th,1985

MÔRI Mitsuya, Ipusen no riarizumu: Chûki mondaigeki no kenkyû [Realism of Ibsen: Study of His Mid-Period Problem Plays], Hakuhôsha

The 16th,1984

SUGAI Yukio, Engeki sôzô no keifu: Nihon kindai engeki shi kenkyû [The Genealogy of Theatrical Creation: Study of the History of Japanese Modern Theatre], Aoki Shoten

The 15th,1983

SASAYAMA Takashi, Dorama to kankyaku: Kankyaku hannô no kôzô to gikyoku no imi [Dramas and Audience: Structure of Audience Reaction and the Meaning of Drama], Kenkyusha
Publishing Association of the Pre-Modern Chronology of Gidayû Productions, Gidayû nenpyô kinsei hen [The Pre-Modern Chronology of Gidayû Productions], five volumes, Books-yagi

The 13th,1981

MATSUMOTO Shinko, Meiji engeki ron shi [The History of Theatre Theories of the Meiji Era], (Engeki Shuppansha)

The 12th,1980

TOSHIKURA Kôichi, Zokuzoku kabuki nendaiki·Kon [Kabuki Chronicle Vol.3, Part 2], Engeki Shuppansha

The 11th,1979

ISHII Junzô, The editing and publishing of Geinô [Performing Arts]

The 10th,1978

The Study Group of Kabuki Reviews, Kabuki hyôbanki shûsei [The Collection of (Pre-Modern) Kabuki Reviews], ten volumes, Iwanami Shoten

The 9th,1977

YAMAZAKI Kôsei, Hikiyama ningyô gi genjô to kenkyû [The Current Status and Studies of Puppets on Festival Cars], Toyo- shuppan

The 8th,1976

GOTÔ Hajime, Nôgaku no kigen [Origin of Nôgaku], Mokujisha

The 7th,1975

TÔYAMA Shizuo, Nisshô engeki ron [Day-Light Theatre], Mr. TÔYAMA’s private printing

The 6th,1974

ÔYAMA Isao, Kindai Nihon gikyoku shi [The Modern History of Japanese Dramas], four volumes, Publishing Association of the Modern History of Japanese Dramas

The 5th,1973

OGASAWARA Kyôko, Kabuki no tanjô [The Birth of Kabuki], Meijishoin

The 4th,1972

Joint Studies, with TSUNODA Ichirô as the representative, Nôson butai no sôgôteki kenkyû: Kabuki, ningyô shibai o chûshin ni [Comprehensive Study of Farming Village Stages: On Kabuki and Ningyô Jôruri (traditional puppet theatre)], Ohfu

The 3rd,1971

IMAO Tetsuya, Henshin no shisô: Nihon engeki ni okeru engi no ronri[Thoughts of Transformation: Logic of Acting in Japanese Theatre], Housei University Press

The 2nd,1970

KOBATAKE Motoo, Engeki gaku no kihon mondai [Basic Issues of Theatre Studies], Kazamashobô

The 1st,1969

MUROKI YatarÔ, Kinpira jôruri shôhon shù [Certified Texts of Kinpira Jôruri], three volumes, Kadokawa

PAGE TOP PAGE TOP